Noiz argitaratua Osteguna, 2021.eko Apirilak 22

Martxoaren 31ko 3/2021 Foru Lege-dekretua

Osoko bilkuran baliozkotua. 2021eko apirilaren 22an

Gaur Nafarroako Parlamentuaren Osoko Bilkurak aho batez erabaki du baliozkotzea martxoaren 31ko 3/2021 Foru Lege-dekretua, zeinaren bidez ezartzen baita denbora-egozpena, aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteengatik jasotako prestazioei dagokiena, eta aldatzen baita ondare-eskualdaketei eta egintza juridiko dokumentatuei buruzko testu bategina.

 

3/2021 Foru Lege-dekretua, jadanik 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 8/2020, 9/2020 eta 1/2021 foru lege-dekretuekin gertatu bezala, ez da presako prozeduraz foru lege proiektu bezala izapidetuko. Kontrakoa gertatu zen honako foru lege-dekretuekin: 1/2020, martxoaren 18koa, 2/2020, martxoaren 25ekoa (martxoaren 27an baliozkotuak eta apirilaren 3an foru lege bihurtuak), eta 7/2020, uztailaren 22koa (uztailaren 30ean baliozkotua eta abuztuaren 27an foru lege bihurtua).

 

3/2021 Foru Lege-dekretuak xede du prozedura halako moduz sinpletzea non, 2020an oker jasotako lan-etekinak itzultzetik eratorritako errenta negatiboa bueltatzeko aukera egikaritu daitekeen unea aurreratuz, langileek modua izanen baitute 2020. urteko autolikidazioan egozteko, nahi izanez gero, aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteak itzultzetik eratorritako errenta negatiboak, behartuta egon gabe 2022ra arte itxarotera horren zuzenketa eskatzeko.

 

Aldaketaren jatorria SEPE-Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren kudeatze-akatsetan dago; izan ere, iaz, langile askori, zegokiena baino gehiagoko prestazioak ordaindu zizkien, izapidetu behar izan ziren aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteen kopuru handiak sortutako kolapsoaren ondorioz.

 

Beraz, asmoa da ekiditea aldi baterako erregulazio-espedienteak dituzten langile asko 2020ko ekitaldian zergapetuta egotea itzuli behar dituzten diru-sarrera batzuengatik edo, are, SEPEri jada itzuli dizkiotenengatik.

 

Horretarako, Foru Lege-dekretuak modua ematen du itzuli beharreko kopuruak egozteko aukera egikaritu ahal izateko 2021eko apirilaren 12tik hasi eta itzulketa egiten den ekitaldiari dagokion PFEZ aitorpena aurkezteko epea amaitu bitartean.

 

Bestalde, egintza juridiko dokumentatuen modalitatean, notario-dokumentuen kuota gradualetik salbuetsitzat deklaratzen dira "abal publikoa jaso duten finantzaketa-eragiketen mugaeguneratze-epeen luzapena formalizatzeko eskriturak, berme erreal inskribagarria dagoenean".

 

Abal publikoz emandako mailegu horien mugaeguneratze-epearen luzapena, enpresek eta autonomoek finantzabidea izan dezaten sustatzeko neurri urgenteei buruzko azaroaren 17ko 34/2020 Errege Lege-dekretuan ezarritakoaz haragokoa, jasotzen da pandemiari erantzutearren enpresen kaudimena aldezteko neurri bereziei buruzko martxoaren 12ko 5/2021 Errege Lege-dekretuko 7. artikuluan.

 

Aipatu notario-kargatiko salbuespena gauzatzen da paragrafo bat gehituz Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren testu bateginaren 35.I.B.2 artikuluari. Testu bategina apirilaren 26ko 129/1999 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onetsi zen.

 

3/2021 Foru Lege-dekretuak Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunean hartuko du indarra.